Skriv ut

Eksempel på oppsigelse i prøvetid

OPPSIGELSE I PRØVETID

Vi viser til drøftelser med deg og dine tillitsvalgte i medhold av arbeidsmiljølovens § 15-1 vedrørende våre tanker om å si deg opp.

Du sies herved opp fra din stilling imed frist som bestemt i arbeidsmiljølovens § 15-3,7, dvs. 14 dager.

Årsaken til oppsigelsen er at din din <VELG ET AV FØLGENDE ALTERNATIVER: tilpasning til arbeidet / faglige dyktighet / pålitelighet> i prøvetiden ikke har vært tilfredsstillende. <BEHØVER IKKE OPPGIS MED MINDRE ARBEIDSTAKEREN BER OM DET>.

Dersom du vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er lovlig, har du rett til å kreve forhandling og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 17.

Krav om forhandling må fremsettes skriftlig innen 2 uker etter at denne oppsigelse er mottatt.

Søksmål må reises innen 8 uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandling ikke er holdt, må søksmål reises innen 8 uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen 6 måneder etter forhandlingenes avslutning.  Arbeidsgiver og rett saksøkt er …………

Om du går til søksmål, har du ikke rett til å fortsette i stillingen under behandlingen av tvisten, med mindre retten bestemmer at du skal få fortsette, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-11,3.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at vår beslutning om oppsigelse er truffet etter grundige overveielser og vurderinger. Vi beklager de konsekvenser oppsigelsen får for deg.

Med vennlig hilsen