Skriv ut

Andre spørsmål

Andre spørsmål ved arbeidsoppsigelse, innledning

En oppsigelse skal være saklig begrunnet og formriktig gjennomført for å være gyldig.  I tillegg finnes det en hel del regler i tilknytning til oppsigelse.  Se nedenfor.

Oppsigelsesfrister

Oppsigelse av stilling må alltid gis med en bestemt frist.
Les mer her om oppsigelsesfristene når arbeidsgiver sier opp.
Les mer her om oppsigelsesfristene når arbeidstaker sier opp.

Kan partene gjøre unntak for lovens oppsigelsesfrister

Partenes mulighet til å gjøre slike unntak er begrenset.
Les mer her.

Virksomhetsoverdragelse

Hvis en virksomhet skifter eier, kan det oppstå ønske om og spørsmål om oppsigelse.
Les mer her.

Rett til å stå i stillingen

Hvis en oppsagt arbeidstaker bringer saken inn for retten, oppstår spørsmålet om han kan fortsette i stillingen etter at oppsigelsesfristen er gått ut og til saken er avgjort av domstolen.
Les mer her.

Arbeidstakerens rett til å komme tilbake i stillingen

Hvis arbeidstakeren vinner rettssak om oppsigelsen, skal han normalt få stillingen tilbake.
Les mer her.
Dette gjelder likevel ikke alltid.
Les mer her.

Har arbeidstakeren krav på erstatning?

Hvis arbeidstakeren vinner saken, vil arbeidsgiveren ofte bli dømt til å betale erstatning.
Les mer her.

Skatt av erstatning

Når arbeidstakeren blir tilkjent erstatning fra arbeidstakeren i forbindelse med oppsigelse, oppstår spørsmålet om det skal betales skatt av erstatningen.
Les mer her.

Har arbeidstakeren rett til ny stilling dersom bedriften utvider virksomheten igjen?

På visse betingelser har arbeidstakeren rett til ny stilling som er ledig.
Les mer her.

Har en oppsagt arbeidstaker krav på attest?

Også en oppsagt arbeidstaker har krav på attest.
Les mer her.

Fallskjerm

I enkelte stillinger er det aktuelt å gi fallskjerm til den som slutter.
Les mer her.

Åremål

Ved ansettelse på åremål gjelder bestemte regler for opphør av arbeidsforholdet.
Les mer her.

Endringsoppsigelse

Det kan hende at arbeidsgiveren ønsker å endre stillingen til en medarbeider så mye at stillingsinnholdet faller utenfor det som er bestemt eller forutsatt i arbeidsavtalen.  Er dette å anse som oppsigelse?
Les mer her.

Oppsigelse av statsansatte

For statsansatte (tjenestemenn og embetsmenn) gjelder bestemte oppsigelsesregler.
Les mer her.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard).

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.