Skriv ut

Oppsigelse av arbeidsforhold, oversikt

Ethvert arbeidsforhold bygger på en arbeidsavtale.  Arbeidsmiljøloven bestemmer at arbeidsavtaler skal være skriftlige, og at de skal inneholde bestemte regler.  Om det ikke finnes noen skriftlig avtale, gjelder den muntlige avtalen.

(Arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6)

Den som vil komme seg ut av en avtale, må si den opp.  Skal man si opp en arbeidsavtale, må man følge bestemte regler, både om form, frister og gyldighet.

Arbeidstakeren sier selv opp stillingen sin

Les her om hvordan en arbeidstaker kan si opp stillingen sin.

Hva skal til for at arbeidsgiveren skal kunne si opp en arbeidstaker?

Det skal en del til for at arbeidsgiveren skal kunne si opp en arbeidstaker.   Oppsigelsen må være saklig begrunnet.  Årsaken kan ligge hos arbeidstakeren, for eksempel at han etter arbeidsgiverens mening gjør en dårlig jobb, eller årsaken kan ligge hos arbeidsgiveren, for eksempel at virksomheten går dårlig og arbeidsgiveren av den grunn må kvitte seg med folk.

Les mer her om oppsigelse som har sin grunn i at arbeidsgiveren er misfornøyd med arbeidstakeren.

Les mer her om oppsigelse pga. forhold på arbeidsgivers side, f.eks. innskrenkning av driften.

Formregler når arbeidstakeren selv sier opp stillingen

Hvis en arbeidstaker sier opp stillingen sin, må han gjøre det skriftlig.  Utenom dette, finnes det ingen formregler som arbeidstakeren må følge.

Hvis det er arbeidsgiveren som sier opp en arbeidstaker, må arbeidsgiveren følge visse formregler.  Se nedenfor.

Drøfte mulig oppsigelse

Arbeidsgiveren må drøfte saken med arbeidstakeren før det tas endelig beslutning om oppsigelse.
Les mer her.

Formkrav til oppsigelsen

Oppsigelsen må følge bestemte former.
Les mer her.

Konsekvensene av brudd på formreglene

Konsekvensene av at arbeidsgiveren har gitt oppsigelse uten å følge formreglene kan du lese om her.

Frist for å kreve forhandlinger

Etter at arbeidsgiveren har gitt sin oppsigelse, kan arbeidstakeren kreve forhandlingsmøte om oppsigelsen innen en viss frist.
Les mer her.

Forhandlingene

Forhandlingsmøtet skal gjennomføres innen en viss frist, partene kan ha med rådgiver og de må sette opp protokoll fra møtet.

Les mer her om arbeidsgiverens plikt til å holde forhandlinger.
Les mer her om gjennomføringen av forhandlingene.

Frist for å bringe saken inn for retten

Arbeidstakeren kan bringe saken inn for retten innen visse frister.
Les mer her.

Eksempler på brev og meldinger i forbindelse med oppsigelse

Du finner eksempler på brev og meldinger nedenfor:

Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppsigelse fra arbeidsgiver pga. arbeidsgivers forhold

Oppsigelse fra arbeidsgiver pga. arbeidstakers forhold

Oppsigelse i prøvetid

Brev fra arbeidstaker med krav om forhandlinger

Andre spørsmål i forbindelse med oppsigelse

En oppsigelse skal være saklig begrunnet og formriktig gjennomført for å være gyldig.  I tillegg finnes det en hel del regler i tilknytning til oppsigelse.  Se nedenfor.

Oppsigelsesfrister

Oppsigelse av stilling må alltid gis med en bestemt frist.
Les mer her om oppsigelsesfristene når arbeidsgiver sier opp.
Les mer her om oppsigelsesfristene når arbeidstaker sier opp.

Kan partene gjøre unntak fra lovens oppsigelsesfrister

Partenes mulighet til å gjøre slike unntak er begrenset.
Les mer her.

Virksomhetsoverdragelse

Hvis en virksomhet skifter eier, kan det oppstå ønske om og spørsmål om oppsigelse.
Les mer her.

Rett til å stå i stillingen

Hvis en oppsagt arbeidstaker bringer saken inn for retten, oppstår spørsmålet om han kan fortsette i stillingen etter at oppsigelsesfristen er gått ut og til saken er avgjort av domstolen.
Les mer her.

Arbeidstakerens rett til å komme tilbake i stillingen

Hvis arbeidstakeren vinner rettssak om oppsigelsen, skal han normalt få stillingen tilbake.
Les mer her.
Dette gjelder likevel ikke alltid.
Les mer her.

Har arbeidstakeren krav på erstatning?

Hvis arbeidstakeren vinner saken, vil arbeidsgiveren ofte bli dømt til å betale erstatning.
Les mer her.

Skatt på erstatning

Når arbeidstakeren blir tilkjent erstatning fra arbeidstakeren i forbindelse med oppsigelse, oppstår spørsmålet om det skal betales skatt av erstatningen.
Les mer her.

Har arbeidstakeren rett til ny stilling dersom bedriften utvider virksomheten igjen?

På visse betingelser har arbeidstakeren rett til ny stilling som er ledig.
Les mer her.

Har en oppsagt arbeidstaker krav på attest?

Også en oppsagt arbeidstaker har krav på attest.
Les mer her.

Fallskjerm

I enkelte stillinger er det aktuelt å gi fallskjerm til den som slutter.
Les mer her.

Åremål

Ved ansettelse på åremål gjelder bestemte regler for opphør av arbeidsforholdet.
Les mer her.

Endringsoppsigelse

Det kan hende at arbeidsgiveren ønsker å endre stillingen til en medarbeider så mye at stillingsinnholdet faller utenfor det som er bestemt eller forutsatt i arbeidsavtalen.  Er dette å anse som oppsigelse?
Les mer her.

Oppsigelse av statsansatte

For statsansatte (tjenestemenn og embetsmenn) gjelder bestemte oppsigelsesregler.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard).

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.