Skriv ut

Oppsigelse i prøvetid. Hvilke regler gjelder?

Prøvetid kan bare avtales for maksimalt 6 måneder.

Hvis arbeidstakeren har vært syk eller hatt annet fravær under prøvetiden, kan ikke prøvetiden forlenges av den grunn, unntatt i følgende tilfelle: Hvis arbeidstakeren da han ble ansatt fikk skriftlig beskjed om at prøvetiden kunne forlenges hvis han hadde fravær fra arbeidet, og hvis arbeidsgiveren før prøvetiden er gått ut gir arbeidstakeren skriftlig beskjed om at prøvetiden blir forlenget like lenge som arbeidstakerens samlede fravær har vart, vil forlengelse av prøvetiden være gyldig. All annen forlengelse av prøvetiden er ugyldig.

I prøvetiden kan arbeidstakeren bli sagt opp pga. manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet. De fleste oppsigelsessaker om prøvetidsansatte dreier seg om tilpasning til arbeidet og faglig dyktighet. Hvis arbeidstakeren viser seg ikke å mestre jobben slik meningen er, kan han altså sies opp i prøvetiden. Etter at prøvetiden er gått ut og arbeidstakeren er fast ansatt, vil oppsigelse pga. svake arbeidsprestasjoner være vanskeligere å få gjennomslag for.

Høyesterett har uttrykt sitt syn på stillingsvernet for prøvetidsansatte slik:

Både det forhold at det er utformet særlige bestemmelser om oppsigelse i prøvetiden og formålet med prøvetiden, tilsier at terskelen for oppsigelse i slike tilfeller er noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder. (Rt-2003-1071)

Arbeidstakeren vil vanligvis mene at han ikke har fått tilstrekkelig opplæring og oppfølging i prøvetiden, og at han derfor ikke har fått anledning til å vise sin evne til å tilpasse seg arbeidet og fylle stillingen. Kommer saken for retten, vil det sentrale ofte være å veie arbeidstakerens mestring av jobben opp mot den opplæring og oppfølging han har fått.

(Arbeidsmiljøloven § 15-6)