Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som er syk? Oppsigelse pga. sykdom

Hvis en arbeidstaker helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, kan han ikke sies opp pga. sykdommen de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Hvis arbeidsgiveren gir en annen begrunnelse for oppsigelsen enn at arbeidstakeren er blitt syk, er det lov å si opp arbeidstakeren, selv etter at han er blitt syk. Men for at en slik oppsigelse skal være lovlig, må arbeidsgiveren bevise (gjøre overveiende sannsynlig) at begrunnelsen for oppsigelsen er en annen enn sykdommen. Den vanligste oppsigelsesgrunnen i disse tilfellene er at bedriften innskrenker driften og sier opp medarbeidere av den grunn.

Hvis en arbeidstaker har vært syk i 12 måneder, har han ikke lenger noe særskilt vern mot oppsigelse. På den annen side er det ikke fritt frem å si ham opp, for oppsigelsen må være saklig begrunnet. Det kan den for eksempel være dersom en vikar for den syke vil slutte i stillingen hvis det ikke kommer noen avklaring, og ansettelse av en ny vikar vil være kostbart og krevende for bedriften.

Det er likevel viktig at bedriften går varsomt frem. Langvarig sykdom er i seg selv en betydelig påkjenning. Om arbeidstakeren kort etter at det er gått 12 måneder mister jobben, vil det kunne bli en stor tilleggspåkjenning.

Etter ett års sykdom, vil arbeidstakeren kunne kvalifisere for attføring og etter hvert uføretrygd. Bedriften og arbeidstakeren bør samarbeide i denne fasen, slik at en eventuell overgang fra arbeid til trygd blir mykest mulig.

Hvis en arbeidstaker har flere lange sykefravær med opphold imellom, vil dette lett kunne skape problemer for bedriften, for eksempel fordi det over tid er vanskelig stadig å fylle stillingen med kompetente vikarer. Hvis det er usikkert om arbeidstakeren vil komme i stabilt arbeid igjen, vil oppsigelse kunne være saklig.

Hvis en arbeidstaker vil påberope seg 12-månedersvernet mot oppsigelse ved sykdom, må han innen rimelig tid legge frem legeattest eller på annen måte gi arbeidstakeren varsel om grunnen til fraværet. Om arbeidsgiveren krever det, må arbeidstakeren legge frem legeattest for hele det samlede sykefraværet.

(Arbeidsmiljøloven § 15-8)

Arbeidsmiljøloven bestemmer at arbeidsgiveren, så langt det er mulig, skal iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne beholde eller få et passende arbeid dersom arbeidstakeren har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende.

Dette er mest aktuelt for større bedrifter, som kan tilby lettere eller tilpasset arbeid til arbeidstakere som av helsemessige årsaker ikke lenger kan fylle sin opprinnelige stilling. Før arbeidsgiveren bestemmer seg for hva slags ordning han vil tilby, skal arbeidsgiveren drøfte saken med arbeidstakeren og arbeidstakerens tillitsvalgte. Hvis det er nødvendig, skal arbeidsgiveren og arbeidstakeren bli enige om en plan for tilbakeføring til ordinært arbeid, gjerne i samarbeid med helse- og trygdemyndigheter. I større bedrifter finnes det ofte et attføringsutvalg som tar seg av slike saker.

(Arbeidsmiljøloven § 4-6)