Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider han kommer på kant med? Oppsigelse pga. uvennskap mellom arbeidsgiver og medarbeider

Det er lov for en arbeidstaker å være uenig med arbeidsgiveren om hva som helst. Grunnleggende uenighet og uvennskap i et arbeidsforhold kan imidlertid gå ut over arbeidstakerens motivasjon og arbeidsvilje Likevel er vanligvis ikke uenighet og uvennskap oppsigelsesgrunn i seg selv.

Ofte er det en arbeidstaker i lederstilling som kommer på kant med bedriften, eller det kan være en høyt utdannet medarbeider som føler seg forbigått og underkjent. Hvis det viser seg umulig å løse samarbeidsproblemene, kan oppsigelse bli nødvendig.

Dersom en arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker fordi de ikke klarer å samarbeide, og taper oppsigelsessaken som arbeidstakeren anlegger, vil retten likevel på visse vilkår kunne dømme arbeidstakeren til å slutte i stillingen. Hjemmelen for dette er arbeidsmiljøloven § 15-12 der det står at retten i særlige tilfeller kan bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.

(Arbeidsmiljøloven § 15-12)

Det hender at en arbeidstaker som kommer på kant med sin overordnede, sender et brev om saken til ledelsen eller styret. Hvis kritikken gjelder forhold som i seg selv er oppsigelsesgrunn for den overordnede, vil den kunne føre til intern oppvask og gi positiv uttelling for medarbeideren som kom med kritikken. Men i mange tilfelle vil nok selv ikke berettiget kritikk få den virkning medarbeideren gjerne ønsker, nemlig at den kritiserte sjefen mister jobben eller forandrer adferd vesentlig. Ofte vil resultatet i praksis bli at forholdene som medarbeideren har kritisert blir mer eller mindre rettet opp, men sjefen han kritiserte, blir sittende eller bare skjøvet litt til siden, og klimaet for medarbeideren som kom med kritikken blir kjølig.

Er kritikken uberettiget eller usaklig, kan den gi grunnlag for oppsigelse av medarbeideren.

En medarbeider som ønsker å gå til ledelsen eller styret med kritikk mot sin sjef, bør normalt heller gjøre det muntlig overfor sin sjefs nærmeste overordnede, eller enda bedre: via en tillitsvalgt eller et verneombud og mot løfte om taushet. Det øker muligheten for at kritikken blir tatt til følge, og reduserer risikoen for ubehag for arbeidstakeren.