Skriv ut

Oppsigelse av statsansatte (embetsmenn, tjenestemenn)

I kommunene og i statseide selskaper gjelder vanligvis Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse o.a.

For embetsmenn og andre som er ansatt i staten, gjelder det egne regler. De står stort sett i Statsansatteloven.

 

Ordinære statsansatte

Reglene om oppsigelse av statsansatte står i Statsansatteloven kapittel 3.  I hovedsak gjelder de samme kriterier for oppsigelse og avskjed av en statsansatt som for arbeidstakere i kommunal og privat virksomhet, men Statsansatteloven går mer spesifikt inn på de enkelte kriterier.

Se blant annet Statsansatteloven § 20.

Embetsmenn

Embetsmenn er visse statsansatte, vanligvis med mastergrad og over et visst stillingsnivå.  I departementene regnes for eksempel ansatte fra byråsjef og oppover som embetsmenn. Statsadvokater og dommere er også embetsmenn. De senere årene er det blitt færre embetsmenn, idet en del stillinger som tidligere var embeter, er gått over til å bli statsansattestillinger, for eksempel politijurister, professor- og prestestillinger.

En embetsmann blir utnevnt av Kongen i statsråd og blir meddelt såkalt «bestalling». Det innebærer at han får et dokument som viser utnevnelsen, og som er undertegnet av Kongen og statsministeren.

Grunnloven §§ 22

En embetsmann kan ikke sies opp. Skal han slutte i stillingen, må han avskjediges.

Det skal mye til for å avskjedige en embetsmann. Han kan avskjediges ved administrativ beslutning eller dom hvis han på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste, eller hvis han ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen, eller av andre grunner er varig uskikket for stillingen.

Statsansatteloven § 27

For å bli avskjediget ved dom, må en embetsmann ha vist grov uforstand i tjenesten eller grovt ha krenket sine tjenesteplikter, eller tross skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt ha krenket sine tjenesteplikter, eller han må ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten ha vist seg uverdig til sin stilling eller ha brutt ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

Statsansatteloven § 28