Oppsigelse.no | Spørsmål du gjerne ville ha stilt en advokat

Forsiden
Tekststørrelse

juster tekststørrelse - liten

juster tekststørrelse - middels

juster tekststørrelse - stor


Meny

Velkommen til Oppsigelse.no

Arbeidsoppsigelse - introduksjon

Oppsigelse pga arbeidstakers forhold

Oppsigelse pga arbeidsgivers forhold

Formaliteter ved arbeidsoppsigelse

Andre spørsmål ved arbeidsoppsigelse

Oppsigelse av husleieforhold o.l.

Oppsigelse av andre rettsforholdOppsigelse pga arbeidstakers forhold

Hva skal til for at oppsigelse av en arbeidstaker vil stå seg?

Er ordrenekt saklig grunn for oppsigelse?

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som kommer for sent eller går for tidlig

Er fravær fra jobben uten lov (skoft) gyldig grunn til oppsigelse?

Er det grunn til oppsigelse når en arbeidstaker forsvinner fra jobben, og ikke kommer tilbake (fantegår)?

Oppsigelse pga. dårlig arbeid, svake arbeidsprestasjoner

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som har virksomhet eller arbeid i konkurranse med arbeidsgiveren?

Kan arbeidsgiver si opp en medarbeider pga verv eller aktivitet på fritiden som går på bekostning av jobben?

Kan en medarbeider sies opp fordi han representerer interesser på fritiden som går mot bedriften

Er det grunn til oppsigelse å ta imot gaver fra kunder, korrupsjon, bestikkelse

Kan medarbeider som kritiserer arbeidsgiveren utad sies opp, vern for varslere

Arbeidstakeren lar være å melde fra til arbeidsgiveren om kritikkverdige eller ulovlige forhold på arbeidsplassen

Kan en medarbeider som bryter taushetsplikt gis oppsigelse?

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider han kommer på kant med? Uvennskap mellom arbeidsgiver og medarbeider

Oppsigelse av daglig leder eller arbeidstaker i lederstilling?

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som er kommet på kant med kolleger

Er mobbing eller sexpress på jobben grunn til oppsigelse? Metoo

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som er kommet på kant med kunder eller leverandører

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som er syk? Oppsigelse pga. sykdom

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som er gravid eller i permisjon pga. fødsel?

Kan en medarbeider som skal på militærtjeneste el.l. sies opp?

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider pga. høy alder?

Arbeidstakeren har rusproblemer

Er det grunn til oppsigelse å miste sertifikat, lappen eller lisens?

Er straffbar handling på på fritiden gyldig grunn til oppsigelse?

Betydningen ved oppsigelse av andre forhold enn medarbeiderens egen adferd

Hvilken betydning har alder og ansiennitet ved oppsigelse?

Oppsigelse i prøvetid. Hvilke regler gjelder?

Må bedriften ha gitt arbeidstakeren advarsel før oppsigelse?

Eksempel på advarsel før oppsigelse

Hvilken betydning har bedriftens størrelse ved oppsigelse?

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider han ikke klarer å samarbeide med?

Betydningen av forventninger ved oppsigelse av medarbeiderVelkommen til Oppsigelse.no

Velkommen til Oppsigelse.no

Jeg har fått varsel om at jeg kan komme til å miste jobben. Hva gjør jeg?

Jeg har fått oppsigelse fra jobben. Hva gjør jeg?

Jeg må si opp medarbeidere pga. innskrenkning. Hvilke utfordringer vil jeg møte?

Jeg ønsker å si opp en medarbeider. Hvilke utfordringer kommer jeg til å møte?

Permittering

Hvem er NorJus som står bak disse sidene?

Hvor finner jeg en advokat som kan hjelpe i forbindelse med oppsigelse?Arbeidsoppsigelse - introduksjon

Oppsigelse av arbeidsforhold, oversikt

Sterk og svak part ved oppsigelse

Hvordan skal en arbeidstaker si opp jobben sin?

Hva skal til for at en arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker?

Hva skal til for å få avskjed?

De viktigste reglene om oppsigelse i arbeidsmiljølovenOppsigelse pga arbeidsgivers forhold

Når gir forhold på arbeidsgiverens side saklig grunn til å gå til oppsigelse?

Skal fordelene for bedriften veies mot ulempene for arbeidstakerne ved nedbemanning?

Er oppsigelse saklig hvis medarbeideren kan tilbys annet arbeid?

Hvilken betydning har ansiennitet ved oppsigelse?

Betydningen av sykefravær ved oppsigelse pga. innskrenkning?

Betydningen av arbeidstakernes sosiale forhold ved nedbemanning?

Kan bedriften velge å beholde de dyktigste medarbeiderne ved nedbemanning?Formaliteter ved arbeidsoppsigelse

Formaliteter ved arbeidsoppsigelse, innledning

Drøftelse før beslutning om oppsigelse

Nedbemanning (masseoppsigelse), drøftelser med de tillitsvalgte og melding til NAV

Formkrav til selve oppsigelsen

Hva er virkningen av at arbeidsgiveren ikke har gitt en formriktig oppsigelse?

Hvilken frist har arbeidstakeren for å kreve forhandlinger?

Hvilke regler gjelder om forhandlingsmøte etter en oppsigelse?

Nærmere om forhandlingene etter en oppsigelse

Hvilken frist har arbeidstakeren for å gå til retten med en sak om oppsigelse?

Eksempel på oppsigelse fra arbeidstaker

Eksempel på oppsigelse pga. arbeidsgivers forhold, f.eks. nedbemanning

Eksempel på oppsigelse pga. arbeidstakers forhold

Eksempel på oppsigelse i prøvetid

Eksempel på melding fra arbeidstakeren med krav om forhandlinger etter oppsigelseAndre spørsmål ved arbeidsoppsigelse

Andre spørsmål ved arbeidsoppsigelse, innledning

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder når arbeidsgiveren sier opp?

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder når arbeidstakeren sier opp selv?

Kan man gjøre unntak fra arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrister?

Oppsigelse når bedriften blir overdratt til ny eier virksomhetsoverdragelse

Rett til å stå i stillingen etter en oppsigelse

Hva skjer med stillingen hvis retten kjenner oppsigelsen usaklig?

Får den oppsagte arbeidstakeren alltid jobben tilbake hvis han vinner i retten?

Krav på erstatning for usaklig oppsigelse

Må arbeidstakeren betale skatt av erstatning for usaklig oppsigelse?

Rett til ny jobb i bedriften

Har arbeidstakeren krav på attest etter en oppsigelse?

Fallskjerm ved oppsigelse

Oppsigelse ved ansettelse på åremål

Er det oppsigelse hvis stillingen endres (endringsoppsigelse)

Oppsigelse av statsansatte (embetsmenn, tjenestemenn)Oppsigelse av husleieforhold o.l.

Hva slags husleieforhold kan sies opp?

Oppsigelsesfrister

Formaliteter og vilkår hvis leier sier opp en tidsubestemt husleieavtale

Formaliteter og vilkår hvis utleier sier opp en tidsubestemt husleieavtale

Eksempel på oppsigelsesbrev fra utleier i tidsubestemt leieforhold

Hva må leieren gjøre hvis han er uenig i oppsigelsen av leieavtalen?

Hva må utleieren gjøre hvis leieren har protestert på oppsigelsen av leieavtalen?

Hvilke grunner holder og hvilke ikke når utleieren sier opp et tidsubestemt husleieforhold?

Hva skjer hvis leieren lar være å flytte etter at en tidsbestemt leieavtale er gått ut?

Eksempel på flyttevarsel når tidsbestemt leieavtale er gått ut

Hva skjer med fremleier når utleieren sier opp husleieavtalen?

Kan en andelseier i borettslag gis oppsigelse?

Kan en sameier i eierseksjonssameie gis oppsigelse?Oppsigelse av andre rettsforhold

Oppsigelse av sameieavtale, utløsning av sameier, oppløsning av sameiet

Oppsigelse av agentavtale / agenturavtale

Oppsigelse av forhandleravtale

Oppsigelse av opphavsrettslige avtaler

Oppsigelse av abonnementer og andre løpende tjenester eller ytelser
Er ordrenekt saklig grunn for oppsigelse?

Skriv ut


Den som tar arbeid hos en arbeidsgiver, går samtidig med på at arbeidsgiveren skal lede arbeidet og fordele arbeidsoppgavene. Arbeidstakeren aksepterer altså å ta ordre fra arbeidsgiveren. Nekter han å adlyde ordre, bryter han arbeidsavtalen. Konsekvensen blir ofte at arbeidsgiveren kan si ham opp eller avskjedige ham.

Det er ytterst sjelden at en arbeidstaker nekter å adlyde ordre uten å oppgi en grunn som han selv mener er holdbar. Enkelte begrunnelser holder, andre ikke.

Arbeidstakeren mener arbeidsoppgaven ligger utenfor det han er ansatt for å gjøre

Arbeidsavtalen fastsetter vanligvis hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren skal utføre. Det vil kunne være avtalebrudd dersom arbeidsgiveren setter arbeidstakeren til annet arbeid, unntatt i rene nødssituasjoner. Nødssituasjoner kan oppstå for eksempel hvis mange medarbeidere er syke. Da må de som er igjen, gjøre det som er nødvendig for å holde bedriften i gang, selv om de da gjør arbeid som ligger utenfor det de er ansatt for.

En dame var ansatt på et sykehjem. I arbeidsavtalen stod det at hun var ansatt som "kjøkkenkokk". Pga. samarbeidsproblemer på kjøkkenet, besluttet ledelsen å omplassere henne til vaskeriet på hjemmet. Det nektet hun å gå med på, og ledelsen sa henne opp. Saken endte i Eidsivating lagmannsrett. Retten fant hennes ordrenektelse berettiget, og ga henne medhold i at oppsigelsen var usaklig. (NAD-1984-85 442)

En dame var ansatt som sekretær i en av divisjonene i Norsk Hydro. Hun skulle primært hjelpe direktøren, men også bistå andre i divisjonsledelsen. Hun nektet å gjøre skrivejobber for andre. Hydro valgte da å si henne opp. Tvisten ble avgjort av lagmannsretten, som fant oppsigelsen saklig. (Eidsivating 06.05.83)

Står det altså i arbeidsavtalen hva slags arbeid arbeidstakeren skal gjøre, kan ikke arbeidsgiveren pålegge arbeidstakeren å gjøre annet arbeid unntatt når det er helt nødvendig. Over tid forandrer imidlertid forholdene seg slik at mange jobber gradvis endrer innhold. Slikt arbeid med endret innhold har normalt ikke en arbeidstaker rett til å nekte å utføre.

Du kan lese mer om det her.

 

Arbeidstakeren mener at arbeidsoppgaven er unødvendig eller upraktisk

 

Mener arbeidstakeren at arbeidet bør gjøres på en annen måte enn det arbeidsgiveren ønsker, kan han foreslå dette for arbeidsgiveren. Men hvis arbeidsgiveren ikke vil følge arbeidstakerens råd, må arbeidstakeren normalt adlyde ordre.

En verkstedsansatt i Drammen kommune fikk beskjed om å kjøre en lastebil til et bestemt verksted og der sette lemmer på lasteplanet. Han mente imidlertid at det var så rotete på dette verkstedet at han nektet å dra. Han fikk da beskjed om at hvis han ikke fulgte ordre, ville han få avskjed. Avskjed er sterkere enn oppsigelse, det innebærer at man må gå på dagen. Han nektet fortsatt, og ble avskjediget. Han gikk til sak, som til slutt endte i Høyesterett, der han tapte. (Rt 1971-310)

Hvis ordren har preg av ren maktutøvelse, altså at arbeidsgiveren gir den for å provosere eller å sette arbeidstakeren på plass, vil det ikke nødvendigvis kvalifisere for oppsigelse dersom arbeidstakeren nekter å utføre ordren.

En ansatt på kjøkkenet i Peppes Pizza i Oslo fikk før en helg beskjed om å lage 80 liter med rømmedressing. Etter rutinene ble slik dressing laget på fredager, slik at restauranten hadde nok for helgen og en tid fremover. Arbeidstakeren ville imidlertid ikke lage mer enn 40 liter, og viste til at det fortsatt sto 60 liter på kjølerommet og at 100 liter var mer enn nok til nødvendig forbruk. Både han og den overordnede sto på sitt, og arbeidstakeren ble til slutt bedt om å forlate bedriften. Arbeidstakerens holdning var klar ordrenekt, men både byretten og lagmannsretten kom likevel til at det ikke kvalifiserte for oppsigelse. Grunnen var at miljøet og stemningen i bedriften var svært dårlig, og at ordrenekt-situasjonen etter domstolenes syn oppstod som følge av det dårlige miljøet. (RG-2003-1588).

Arbeidstakeren mener han ikke plikter å utføre pålagt overtidsarbeid

Overtidsarbeid kan bare pålegges når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

(Arbeidsmiljølovens § 10-6)

I den gamle arbeidsmiljøloven (av 1977) stod det regnet opp en del eksempler på når det forelå et slikt særlig og tidsavgrenset behov. Her stod bl.a.:

Overtidsarbeid . må ikke gjennomføres som en fast ordning og må ikke finne sted uten i følgende særlige tilfelle:

a) når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift,

b) når overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade,

c) når det er oppstått uventet arbeidspress,

d) når det på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger e.l. har oppstått særlig arbeidspress.

Selv om denne oppregningen ikke er tatt med i arbeidsmiljøloven av 2005, kan den nok fortsatt legges til grunn.

Før overtidsarbeid iverksettes skal arbeidsgiveren, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Arbeidstakeren har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når han av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita en arbeidstaker som ber om det fra overtidsarbeid, når arbeidet uten skade kan utsettes, eller utføres av andre.

(Arbeidsmiljølovens § 10-6)

Den vanligste begrunnelsen for å nekte å arbeide overtid er at man har vektige sosiale grunner. Har arbeidstakeren det, må arbeidsgiveren finne noen annen til å utføre overtidsarbeidet. Noe fasitsvar på hva som er en vektig grunn finnes ikke.

Det kan for eksempel være en vektig sosial grunn at arbeidstakeren er nødt til å hente barn i barnehage eller at han skal være med på en privat sammenkomst hvor det er av stor betydning at han er med.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på

Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til Swedbank for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*


Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål: *
captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under
Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.

* For at betalingen skal kunne gjennomføres, må JavaScript være satt på i nettleseren (Velg Tools -> Internet Options -> Security -> Custom Level og deretter sett Scripting -> Active scripting på eller enabled).

Advokatfirmaet DA NorJus

I advokatfirmaet DA NorJus arbeider vi mye med avtalerett og arbeidsrett. Vi kan hjelpe deg med avtalerettslige og arbeidsrettslige spørsmål, ikke minst når det gjelder oppsigelse.

Kontakt Norjus
Telefon22 55 51 80

Fax22 44 54 60

E-post

AdressePostboks 3953
Ullevål Stadion
0608 Oslo
Besøks-adresseSognsveien 75 C,
3. etasje


Andre tema-nettsteder fra Norjus:

Testamente.no
 Arveoppgjor.no