Skriv ut

Formaliteter og vilkår hvis utleier sier opp en tidsubestemt husleieavtale

Utleieren må si opp leieforholdet skriftlig.

Oppsigelsen må inneholde:

  1. Begrunnelse

  2. Opplysning om at leieren kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt.

  3. Opplysning om at dersom leieren ikke protesterer innen én måned, taper leieren sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er ulovlig

  4. Opplysning om at dersom leieren taper sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er ulovlig slik det fremgår i pkt 3, så fører det til at utleieren kan kaste ham ut («begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c»).

Se eksempel på oppsigelsesbrev her.

Hvis utleierens oppsigelse ikke fyller kravene som står foran, er oppsigelsen ugyldig. Men har leieren likevel flyttet pga. oppsigelsen, vil oppsigelsen likevel gjelde. Leieren kan altså ikke protestere dersom han har flyttet i henhold til en oppsigelse som er ugyldig pga. formfeil.

Formkravene som står foran gjelder ikke ved oppsigelse av leieavtale for hybel («enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig»). Formkravene gjelder heller ikke for oppsigelse av leieforhold til garasje eller bod, eller til lokale der leieren betaler leie pr dag.

(Husleieloven § 9-7)