Skriv ut

Eksempel på oppsigelsesbrev fra utleier i tidsubestemt leieforhold

<Leietakers Navn>
<Adresse>
<Postnummer og Sted>

<Sted, dato>

(Bør sendes rekommandert, eller overleveres personlig)

OPPSIGELSE AV HUSLEIEFORHOLD I <ADRESSE>

Under henvisning til din husleieavtale av <dato> sies du herved opp fra ditt leieforhold i <boligens / lokalets adresse>, jfr. husleieloven § 9-5 og § 9-6. Fraflytting skal skje <dato>

(Hvis ikke annet står i avtalen, er oppsigelsesfristen 3 måneder fra utløpet av måneden som oppsigelsen mottas i)

Grunnen til oppsigelsen er <oppgi grunnen> <Grunnen kan for eksempel være at utleieren selv skal bruke boligen, boligen skal rives eller ombygges eller at leieren gjentatte ganger har betalt husleien for sent.>

Dersom du vil protestere på oppsigelsen, må dette gjøres skriftlig til undertegnede innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Hvis du ikke protesterer innen fristen, taper du din rett til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med husleieloven, jfr. § 9-8 første ledd annet punktum. I så fall kan undertegnede kreve tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, tredje ledd, bokstav c.

Med vennlig hilsen

<Underskrift av utleier>