Skriv ut

Eksempel på oppsigelse pga. arbeidsgivers forhold, for eksempel ved nedbemanning

OPPSIGELSE

Vi viser til drøftelser med deg i medhold av arbeidsmiljølovens § 15-1 vedrørende våre tanker om å si deg opp.

Du sies herved opp fra din stilling i ………… med ….. måneders frist, slik at din siste arbeidsdag hos oss blir……….

Årsaken til oppsigelsen er <BEHØVER IKKE OPPGIS MED MINDRE ARBEIDSTAKEREN BER OM DET>.

Dersom du vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er lovlig, har du rett til å kreve forhandling og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 17.

Krav om forhandling må fremsettes skriftlig innen 2 uker etter at denne oppsigelse er mottatt.

Søksmål må reises innen 8 uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandling ikke er holdt, må søksmål reises innen 8 uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen 6 måneder etter forhandlingenes avslutning.  Arbeidsgiver og rett saksøkt er ……………

Du har rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår.  Er søksmål reist innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen, kan du, med mindre retten bestemmer noe annet (se nedenfor), fortsette i stillingen inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom. Det samme gjelder om du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har underrettet oss om at søksmål vil bli reist innen åtte ukers-fristen. Etter krav fra oss kan retten likevel bestemme at du skal fratre stillingen under sakens behandling, dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Retten fastsetter i så fall samtidig fristen for din fratreden.

Blir det ledig en ny stilling hos oss innen ett år fra oppsigelsesfristens utløp vil du, på visse vilkår ha fortrinnsrett, med mindre det gjelder en stilling du ikke er kvalifisert for. Jfr arbeidsmiljølovens § 14-2.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at vår beslutning om oppsigelse er truffet etter grundige overveielser og vurderinger. Vi beklager de konsekvenser oppsigelsen får for deg, og, omstendighetene tatt i betraktning, vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg såvel overfor offentlige myndigheter som overfor mulige nye arbeidsgivere.

Med vennlig hilsen