Skriv ut

Drøftelse før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiveren bestemmer seg for om han skal gi arbeidstakeren oppsigelse eller ikke, må han så langt det er praktisk mulig, drøfte saken med arbeidstakeren og med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det.  Hvis arbeidstakeren ikke er organisert, vil det være naturlig om arbeidstaker har med seg verneombud eller en ekstern rådgiver (selv om arbeidsmiljøloven etter sin ordlyd egentlig ikke åpner for at andre enn tillitsvalgte kan være med).

Når drøftelsesmøtet er avholdt, må arbeidsgiver innen rimelig tid bestemme seg for om oppsigelse skal gis.  Vanligvis vil oppsigelsen, hvis den kommer, gis i løpet av noen få dager.  Hvis det går en del tid fra drøftelsesmøtet holdes til oppsigelsen gis, kan det være tvilsomt om møtet kan anses som noe drøftelsesmøte, men kanskje heller som et advarselsmøte.  Da må det holdes nytt drøftelsesmøte.

Hvis arbeidsgiveren ikke har gjort sitt for å holde slike drøftelser, vil arbeidstakeren kunne ha krav på erstatning, og arbeidsgiveren vil lett kunne stille svakere dersom saken kommer for retten enn om han hadde gjennomført lovbestemte drøftelser.

(Arbeidsmiljøloven § 15-1)