Skriv ut

Kan medarbeider som lar være å melde fra til arbeidsgiver om kritikkverdige eller ulovlige forhold sies opp?

Ofte vil arbeidstakeren komme i lojalitetskonflikt i en slik situasjon.  På den ene siden dreier det seg om forholdet til en annen medarbeider i bedriften, på den annen side forholdet til bedriften.

Hvis det som arbeidstakeren får rede på, ikke er tilstrekkelig kritikkverdig til å gi grunnlag for oppsigelse for den det gjelder, er det neppe grunn til å kreve at arbeidstakeren skal sladre.  En ansatt kommer for eksempel en time for sent en dag.  En slik forsentkomming vil normalt ikke kvalifisere for oppsigelse.  De andre medarbeiderne som ser at kollegaen deres kommer for sent, har neppe noen plikt til å rapportere dette til arbeidsgiveren.  Men hvis en medarbeider kommer for sent gang på gang, vil det til slutt kunne gi grunnlag for bedriften til å si ham opp.  Ved slik gjentatt forsentkomming, vil nok kollegene måtte melde fra, og hvis de ikke gjør det, kan de selv risikere å bli sagt opp pga. egen illojalitet (fordi de setter forholdet til en illojal kollega foran forholdet til bedriften.)  Merk at dette vil bero på forholdene i den individuelle sak, blant annet hva kollegene har sett, hvilken posisjon medarbeideren har i forhold til kollegene det gjelder, hvordan kollegene har vurdert forholdet og hvilken kultur som gjelder i bedriften når det gjelder orden og bedriftslojalitet.  Uansett vil det sjelden være noe mål for bedriften å si opp medarbeidere fordi de ikke har sladret på en kollega, med mindre medarbeiderne det dreier seg om, også har andre «svin på skogen».