Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som har virksomhet eller arbeid i konkurranse med arbeidsgiveren? Konkurranseforbud, kundeklausul

En arbeidstaker har ikke lov til å tilby varer eller tjenester i konkurranse med arbeidsgiveren. Hvor grensen går for ulovlig konkurranse kan av og til være vanskelig å avgjøre. Hvis for eksempel en ansatt frisør klipper håret på sine nærmeste slektninger og venner privat, vil dette vanligvis ikke bli ansett som ulovlig konkurranse med arbeidsgiver. Men hvis slektningene og vennene hadde vært faste kunder hos arbeidsgiveren før de begynte å la seg klippe hjemme hos den ansatte frisøren, ville saken trolig stille seg annerledes.

Konkurranse med arbeidsgiver er vanligst blant arbeidstakere som har lyst til å starte for seg selv, og som vil teste markedet. Risikoen for å gå over streken er imidlertid stor, for så fort arbeidstakeren begynner å tilby tjenester til arbeidsgiverens kunder eller innenfor arbeidsgiverens kundeområde, er arbeidstakeren blitt en konkurrent, og det er det ulovlig å være så lenge man er ansatt.

Dersom arbeidstakeren har sagt opp stillingen for å begynne for seg selv eller i et annet firma, og sier fra til sine faste forbindelser om dette når han ellers er i kontakt med kundene i tiden før han slutter i jobben, vil dette vanligvis ikke være ulovlig, i alle fall så lenge det bare dreier seg om nøytral, faktisk informasjon. Annerledes stiller det seg dersom arbeidstakeren direkte eller indirekte tilbyr kundene å bli med over til den andre virksomheten. En annen sak er det at en del kunder ofte på eget initiativ følger den ansatte over til hans nye arbeidsplass. Det kan ikke hindres gjennom oppsigelsesreglene.

 

Konkurranseforbud i ansettelsesavtalen

Hvis ansettelsesavtalen til arbeidstakeren inneholder forbud mot konkurrerende virksomhet etter at arbeidstakeren har sluttet hos arbeidsgiveren, vil arbeidsgiveren kunne hindre konkurranse også etter at arbeidstakeren har sluttet i jobben. Konkurranseklausulen vil imidlertid være ugyldig dersom arbeidstakeren blir sagt opp eller selv sier opp pga. forhold på arbeidsgivers side. Hvis det er en underordnet medarbeider som ikke har spesiell kunnskap om arbeidsgiverens kundekrets og forretningshemmeligheter, som har konkurranseklausul i arbeidsavtalen sin, vil klausulen uansett være ulovlig. Dessuten vil konkurranseklausulen kunne underkjennes av domstolene dersom den går lenger enn det arbeidsgiveren har rimelig grunn til å kreve. Konkurranseklausulen går for langt dersom den i praksis gir arbeidstakeren yrkesforbud. Som regel varer et avtalefestet konkurranseforbud 6-12 måneder.

For at en konkurranseklausul skal kunne gjøres gjeldende, må arbeidsgiver normalt gi arbeidstaker en skriftlig redegjørelse for om i hvilken grad klausulen vil bli gjort gjeldende.

Når konkurranseklausul gjøres gjeldende, har arbeidstaker krav på en kompensasjon lik siste årslønn opp til 8 G (åtte ganger folketrygdens grunnbeløp) pluss 70 % av lønn over dette.  Maksimal samlet kompensasjon er 12 G.  Hvis arbeidstakeren kommer i inntektsbringende arbeid, kan kompensasjonen reduseres med den inntekten han får, men ikke med mer enn 50% av kompensasjonen han i utgangspunktet har krav på.

Kundeklausul

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at arbeidstaker ikke skal ha lov til å kontakte sine gamle kunder.  Klausulen kan ikke gjøres gjeldende i mer enn ett år etter at ansettelsesforholdet opphørte, og bare for kunder som arbeidstakeren hadde kontakt med eller ansvar for de siste 12 månedene før han sluttet.

Arbeidsmiljøloven kapittel 14A

Avtalelovens § 38