Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider han ikke klarer å samarbeide med?

Ofte vil en oppsigelse ha sin dypereliggende årsak i at den overordnede og arbeidstakeren kommer dårlig ut av det med hverandre. Årsaken til dette kan vel så gjerne ligge hos den overordnede som hos arbeidstakeren. Hvis hovedårsaken ligger på den overordnedes side, vil oppsigelsen lett kunne bli ansett usaklig.

Dersom en arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker fordi de ikke klarer å samarbeide, og taper oppsigelsessaken som arbeidstakeren anlegger, vil retten likevel i visse situasjoner kunne dømme arbeidstakeren til å slutte i stillingen. Hjemmelen for dette er arbeidsmiljøloven § 15-12 der det står at retten i særlige tilfeller kan bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.

(Arbeidsmiljøloven § 15-12)