Skriv ut

Permittering

Kort om permittering

Det som står nedenfor gjelder under normale forhold.

Er det aktuelt med permittering, må bedriften først legge frem saken for de tillitsvalgte, hvis det finnes slike, eventuelt ta saken opp med verneombudet, med medarbeiderne i et allmøte eller i møter med medarbeiderne enkeltvis.  Det må settes opp protokoll fra permitteringsmøte(r).

Når møte(r) er avholdt, kan det sendes ut varsel.  Varselet skal gis skriftlig til hver enkelt arbeidstaker og kan samtidig fungere som et permitteringsbevis som de ansatte må ta med seg når de henvender seg til NAV.  Bedriften må også melde fra til NAV om at permitteringsvarsel er gitt.

Varselet til den enkelte medarbeider må i utgangspunktet angi hvor lenge permitteringen vil vare.  Hvis varselet bare angir sannsynlig lengde (noe som vil være det normale), må permitteringene drøftes på nytt innen en måned og deretter hver måned.  Det er mulig å avtale en annen (og lengre) periode mellom disse drøftelsesmøtene.

Varslingsfristen er normalt 14 (kalender)dager.  Bare i force majeure-tilfeller (uforutsette hendelser) og lignende kan varslingsfristen være kortere.  I varslingsperioden (14 kalenderdager, dvs. to uker) arbeider arbeidstakerne normalt og får normal lønn.

Når varslingsperioden er ute, starter permitteringen.  De første 15 arbeidsdagene (vanligvis tre uker) av permitteringsperioden betaler arbeidsgiver lønn til de permitterte medarbeiderne (arbeidsgiverperioden).  Deretter overtar NAV i 26 uker (forutsatt at arbeidstakerne søker NAV om dagpenger).   Tilsammen i en 18 måneders periode kan en arbeidstaker være permittert i 29 uker, 3 uker med lønn fra arbeidsgiveren og 26 uker på NAV.

For at en arbeidstaker skal få dagpenger fra NAV må vedkommende være minst 40% permittert.  Derfor er mindre enn 40% permittering lite aktuelt i praksis.

I fiskeindustrien gjelder det særskilte regler.

(Permitteringslønnsloven)

 

Utkast til permitteringsvarsel

Permitteringsvarsel

Du varsles herved om at du vil bli permittert fra din stilling som ……. hos oss.

Permitteringen påbegynnes 14 dager etter datoen for dette varsel, dvs. fra …….

Årsaken til permitteringen er …………………….

Permitteringen vil trolig vare til ………  Vi vil fortløpende vurdere i hvilken grad fortsatt permittering er nødvendig.  Du vil bli holdt orientert om hvordan situasjonen utvikler seg.
Vi vil utbetale deg lønn i henhold til permitteringslønnslovens §§ 3 og 4. 

Du kan registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger på nav.no.  Permitteringsvarselet bruker du som dokumentasjon til NAV.

 

Oppsigelse av permittert medarbeider

Hvis bedriften ønsker å si opp en permittert medarbeider, må vedkommende tas inn i bedriften igjen og deretter gis oppsigelse med ordinær frist og med saklig grunn.

Hvis en permittert medarbeider selv ønsker å si opp stillingen, er oppsigelsesfristen bare 14 dager (regnet fra den dato oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiveren).  Dette gjelder selv om oppsigelsesfristen egentlig skulle ha vært lenger.

(Arbeidsmiljløloven § 15-3,9)

 

Oppsigelse som alternativ til permittering

Hvis det ikke er sannsynlig at situasjonen vil komme til å bedre seg, kan oppsigelse være aktuelt.  Ved oppsigelse av flere enn 10 personer, må reglene om masseoppsigelser følges.  Les mer her.