Skriv ut

Får den oppsagte arbeidstakeren alltid jobben tilbake hvis han vinner i retten?

Selv om retten kommer til at oppsigelsen er ugyldig, kan retten likevel bestemme at arbeidstakeren skal slutte i stillingen.  For at retten skal gjøre det, må for det første arbeidsgiveren kreve det, og for det annet må retten ha veid partenes interesser mot hverandre og kommet til at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.

Forhold som kan ha betydning ved denne interesseavveiningen er for eksempel at arbeidstakeren har vært lenge borte fra stillingen, og stillingen i mellomtiden er overtatt av en annen, eller at arbeidstakeren er å bebreide for situasjonen, men ikke nok til at oppsigelsen kan anses usaklig.  Også det personlige forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker vil kunne ha betydning, særlig i mindre bedrifter.  Hvis de overhodet ikke klarer å samarbeide, vil det kunne tale for at arbeidsforholdet må opphøre.

Hvis arbeidsgiveren ønsker at arbeidstakeren uansett må slutte i stillingen, må han passe på å fremme krav om det på et tidlig stadium i saken.

Arbeidsmiljøloven § 15-12