Skriv ut

Er det oppsigelse hvis stillingen endres (endringsoppsigelse)?

I arbeidsavtalen står det hva slags arbeid arbeidstakeren skal utføre, og når og hvor han skal gjøre det.  Innenfor rammene av arbeidsavtalen kan arbeidsgiveren bestemme hva arbeidstakeren skal gjøre.  Dette faller inn under arbeidsgivers styringsrett.

Hvis arbeidsgiveren ønsker permanent å sette arbeidstakeren til å gjøre annet arbeid, eller å gjøre arbeidet på en annen tid av døgnet eller på et annet sted enn det han er ansatt for, altså til noe som ligger utenfor rammene for arbeidsavtalen, vil arbeidstakeren normalt kunne nekte å gå med på dette.  Arbeidsgiveren må da enten prøve å overtale arbeidstakeren, eller si ham delvis opp, altså si ham delvis opp fra sin stilling, men ikke fra bedriften.  Dette kalles en endringsoppsigelse.  En endringsoppsigelse skal være saklig, og må gis på formelt riktig måte og med riktig frist.

En arbeidstaker som nekter å gjøre pålagt arbeid fordi han mener det ligger utenfor arbeidsavtalen, bør være helt sikker i sin sak.  Vurderer han situasjonen og arbeidsavtalen feil, risikerer han å bli sagt pga. ordrenekt.

Etter hvert som samfunns- og næringslivet forandrer seg teknisk og økonomisk, kan mange stillinger forandre seg ganske mye.  Slike forandringer kan skje gradvis eller rykkvis.  Det skal normalt ikke være nødvendig å gi medarbeiderne endringsoppsigelser etter hvert som utviklingen går videre.

En høyesterettsdom fra 2000 ga arbeidsgiver rett til å omplassere arbeidstakere selv om stillingene dermed ble vesentlig endret.
To maskinister på en kommunal brannbåt ble pålagt nye faste oppgaver som brannkonstabler på den kommunale brannstasjonen i tillegg til å fortsette arbeidet som skipsmaskinister.  Lønnen deres ble opprettholdt.  Høyesterett kom til, under tvil, at kommunen (Stavanger) hadde rett til å pålegge dem de nye oppgavene.  Retten begrunnet sitt standpunkt bl.a. med hva som var rimelig i lys av samfunnsutviklingen.
Det hører med til saken at maskinistene nok hadde relativt gode dager om bord på brannbåten.  Da saken kom opp var det tre år siden brannbåtens siste utrykning, mens brannstasjonen i samme periode hadde hatt ca. 9 000 utrykninger. 
(Rt-2000-1602)