Skriv ut

Oppsigelse av sameieavtale, utløsning av sameier, oppløsning av sameiet

Når noen eier en ting eller en eiendom sammen, kalles eiermåten for sameie. Når for eksempel to samboere eier en bolig sammen, eier de den i sameie.
Det finnes egne regler for oppsigelse i eierseksjonssameie (selveierleiligheter). Disse reglene står det om her. Det som står nedenfor, gjelder ikke eierseksjonssameier, bare ordinære sameier ellers.

Sameie kan ofte oppstå etter et dødsfall, ved at avdødes arvinger sammen er blitt eiere av en eiendom avdøde eide. Når en person er død, skal det skiftes etter ham. Inntil arveoppgjøret / dødsboskiftet er avsluttet, gjelder skiftelovens regler for forholdet mellom arvingene, men når skiftet er avsluttet uten at eiendommen er solgt eller overtatt av en av arvingene, går eiendommen over til å bli eid av arvingene i ordinært sameie.

 

Utløsning av sameier som misbruker sameietingen

Hvis en av sameierne misbruker en sameieting (ikke eiendom) til skade eller sjenanse for en eller flere av de andre sameiere, kan de andre sameierne kreve ham utløst av sameiet. Sameieren som ønskes utløst, må først få en advarsel og rimelig anledning til å slutte med misbruket. Hvis misbruket fortsetter, kan de andre kreve at sameieren blir tvangsutløst. Kravet må fremmes via retten.

Sameieloven § 13

 

Oppløsning av sameie

Enhver sameier har rett til å forlange at sameiet blir oppløst. Den som ønsker oppløsning, må gi de andre sameierne varsel med rimelig frist.

  • Hvis sameiegjenstanden kan deles
    Hvis tingen eller eiendommen kan deles, skal den deles. Hvis de andre sameierne ikke går med på deling, må sameieren som ønsker deling, bringe saken inn for retten.
  • Hvis sameiegjenstanden ikke kan deles
    Hvis sameiegjenstanden (tingen eller eiendommen) ikke kan deles, må den selges. Hvis de andre sameierne ikke går med på salg, må den sameieren som ønsker salg, fremme krav til namsmyndighetene om tvangssalg.

Sameieloven § 15

 

Ta kontakt med NorJus på 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden hvis du trenger hjelp til utløsning av sameier eller oppløsning av sameie.