Skriv ut

Oppsigelse av agentavtale / agenturavtale

Agentforhold kalles det når en selvstendig næringsdrivende (agenten) påtar seg å selge (eller kjøpe) varer for en annen (hovedmannen). Agenten tar vanligvis opp bestillinger fra kundene og formidler bestillingene videre til hovedmannen, som så leverer varene til kundene. For arbeidet får agenten provisjon. Provisjonen blir ofte regnet i prosent av salgssummen for varene.

Agenturloven

Agentavtaler kan være tidsbestemte, og altså vare i et bestemt antall år, eller de kan være tidsubestemte, og altså løpe til de blir sagt opp.

 

Tidsubestemt agentavtale

En agentavtale som løper inntil videre, og ikke har noen bestemt utløpsdato, kalles tidsubestemt. Hvis agenten eller hovedmannen vil si opp en tidsubestemt agentavtale, må oppsigelsen gis med en frist på én måned hvis oppsigelsen skjer det første året agentavtalen er i kraft. Hvis oppsigelsen gis i det andre året av agentavtalen, er oppsigelsesfristen to måneder osv. inntil det sjette året agentavtalen løper. Maksimal oppsigelsesfrist er altså 6 måneder.

Partene har ikke lov til å avtale kortere oppsigelsesfrist enn det som fremgår foran, med det unntak at de kan avtale at oppsigelsesfristen maksimalt skal være tre måneder dersom det er agenten som sier opp agentavtalen.

Det er ikke noe krav til saklig grunn for å si opp en agentavtale. Agentavtalen kan altså sies opp uansett begrunnelse.

Agenturloven § 25

 

Tidsbestemt agentavtale

En tidsbestemt agentavtale løper til tiden er ute. Hvis agenten fortsetter å formidle bestillinger og hovedmannen fortsetter å levere varer etter at tiden er ute, går avtalen over til å bli tidsubestemt. Hvis den da skal sies opp, gjelder de oppsigelsesfristene som står foran om tidsubestemte avtaler. Når oppsigelsesfristen skal beregnes på basis av antall avtale-år (se foran om dette), regnes hele agentperioden med. Hvis for eksempel avtalen løp tidsbestemt i to år og deretter gikk over til å bli tidsubestemt, og løp slik i nesten to år til, vil oppsigelsesfristen være 4 måneder.

Agenturloven § 26

 

Avgangsvederlag

Etter at avtalen er sagt opp og opphørt, har agenten krav på avgangsvederlag dersom:

  1. agenten har tilført hovedmannen nye kunder eller merkbart øket omsetningen med den bestående kundekrets, og hovedmannen fortsatt vil få vesentlige fordeler av dette, og

  2. avgangsvederlag er rimelig på bakgrunn av samtlige omstendigheter, blant dem agentens tap av provisjon fra mersalg til gamle kunder, fra salg til nye kunder, som han har tilført hovedmannen.

Hvis avtalen opphører fordi agenten dør, har agentens dødsbo krav på vederlag.

Avgangsvederlaget skal ikke overstige et beløp som tilsvarer ett års vederlag. Vederlaget skal beregnes på grunnlag av handelsagentens gjennomsnittlige vederlag de seneste fem årene. Har avtalen vart kortere enn fem år, beregnes det på grunnlag av det gjennomsnittlige vederlaget i perioden.

Hvis agenturavtalen bestemmer at agenten ikke skal ha avgangsvederlag, er denne avtalebestemmelsen ugyldig.

Agenturloven § 28

 

Hvordan skal avgangsvederlaget beregnes?

Det normale vil være først å bringe på det rene hvor mye agenten har tilført hovedmannen av merinntekter, og dernest beregne provisjon av dette for de siste 12 måneder av agenturforholdet. Dette tallet ganges med det antall år kundeforholdene som agenten har skaffet eller styrket, mest sannsynlig vil komme til å vare, og til slutt tas det hensyn til at noen kunder faller fra av naturlige årsaker. Beløpet man kommer frem til, neddiskonteres til nåverdi.

 

Konkurranseklausul etter at agentavtale er sagt opp

Noen agentavtaler inneholder konkurranseklausul, dvs. en bestemmelse om at agent ikke skal ha lov til å selge varer i konkurranse med hovedmannen etter at agentavtalen er opphørt. Konkurranseklausul er bare gyldig hvis den:

  1. er inngått skriftlig,

  2. gjelder det geografiske område eller den kundekrets som agenten har fått tildelt, og

  3. gjelder de samme varetyper som agenturavtalen.

Konkurranseklausulen kan høyst gjelde i to år etter at agenturavtalen er opphørt.

Agenturloven § 34