Oppsigelse.no | Spørsmål du gjerne ville ha stilt en advokat

Forsiden
Tekststørrelse

juster tekststørrelse - liten

juster tekststørrelse - middels

juster tekststørrelse - stor


Meny

Velkommen til Oppsigelse.no

Arbeidsoppsigelse - introduksjon

Oppsigelse pga arbeidstakers forhold

Oppsigelse pga arbeidsgivers forhold

Formaliteter ved arbeidsoppsigelse

Andre spørsmål ved arbeidsoppsigelse

Oppsigelse av husleieforhold o.l.

Oppsigelse av andre rettsforholdArbeidsoppsigelse - introduksjon

Nyttig oversikt, oppsigelse av arbeidsforhold

Sterk og svak avtalepart

Hvordan skal en arbeidstaker si opp stillingen sin?

Hva skal til for at en arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker?

Hva er avskjed?

Reglene om oppsigelse i arbeidsmiljølovenVelkommen til Oppsigelse.no

Velkommen til Oppsigelse.no

Jeg har fått varsel om at jeg kan komme til å miste jobben. Hva gjør jeg?

Jeg er blitt sagt opp fra stillingen min. Hva gjør jeg?

Jeg er arbeidsgiver og planlegger nedbemanning. Hvordan går jeg frem?

Jeg er arbeidsgiver og ønsker å si opp en medarbeider jeg ikke er fornøyd med. Hvordan gjør jeg det?

Permittering

Hvem er NorJus som står bak disse sidene?

Hva kan NorJus hjelpe meg med i forbindelse med oppsigelse?Oppsigelse pga arbeidstakers forhold

Hvilke momenter kommer inn ved vurderingen av om oppsigelsen er saklig?

Arbeidstakeren nekter å gjøre pålagt arbeid (ordrenektelse)

Arbeidstakeren kommer for sent eller går for tidlig

Arbeidstakeren er borte fra jobben uten lov (skoft)

Arbeidstakeren blir borte fra arbeidet og kommer ikke tilbake (fantegår)

Arbeidstakeren gjør dårlig arbeid

Arbeidstakeren har virksomhet eller arbeid i konkurranse med arbeidsgiveren

Arbeidstakeren har verv eller aktivitet på fritiden som går på bekostning av arbeidet

Arbeidstakeren representerer interesser på fritiden som går mot arbeidsgiveren

Arbeidstaker tar i mot gaver eller bestikkelser fra kunder, korrupsjon

Arbeidstakeren kritiserer arbeidsgiveren overfor andre, vern for varslere

Arbeidstakeren lar være å melde fra til arbeidsgiveren om kritikkverdige eller ulovlige forhold på arbeidsplassen

Arbeidstakeren lekker fortrolige opplysninger, brudd på taushetsplikt, konfidensialitet

Arbeidstakeren kommer på kant med arbeidsgiveren

Særlig om oppsigelse av arbeidstaker i lederstilling

Arbeidstakeren kommer på kant med kolleger

Arbeidstakeren kommer på kant med kunder eller leverandører

Arbeidstakeren er syk

Arbeidstakeren er gravid eller har fått barn (fødsel eller adopsjon)

Arbeidstakeren skal på militærtjeneste el.l.

Arbeidstakeren er blitt gammel

Arbeidstakeren har rusproblemer

Arbeidstakeren har mistet sertifikat eller lisens

Arbeidstakeren begår en kriminell handling på jobben

Arbeidstakeren begår en kriminell handling på fritiden

Hvilke andre forhold enn arbeidstakerens egen adferd har betydning for saklighetsvurderingen?

Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstakerens alder

Oppsigelsen er foretatt i prøvetid

Advarsel

Eksempel på advarsel

Bedriftens størrelse

Arbeidsgiveren har medansvar for situasjonen som har oppstått

Arbeidsgiveren har vært klar over situasjonen, men har ikke grepet inn tidligere

Forventninger fra begges side da medarbeideren ble ansattOppsigelse pga arbeidsgivers forhold

Når gir forhold på arbeidsgiverens side saklig grunn til å gå til oppsigelse?

Hvilken betydning har ulempene for arbeidstakeren som blir sagt opp, veid opp mot ulempene for bedriften ved å beholde arbeidstakeren?

Har arbeidsgiveren annet arbeid som kan tilbys arbeidstakeren i stedet for oppsigelse?

Hvilken betydning har arbeidstakerens ansiennitet?

Hvilken betydning har arbeidstakerens alder?

Hvilken betydning har arbeidstakerens sykefravær?

Hvilken betydning har sosiale forhold på arbeidstakerens side?

Hvilken betydning har arbeidstakernes dyktighet og kompetanse når bedriften skal velge ut hvem som skal sies opp?Formaliteter ved arbeidsoppsigelse

Formaliteter ved arbeidsoppsigelse, innledning

Drøftelse før beslutning om oppsigelse

Nedbemanning (masseoppsigelse), drøftelser med de tillitsvalgte og melding til NAV

Formkrav til selve oppsigelsen

Hva er virkningen av at arbeidsgiveren ikke har gitt en formriktig oppsigelse?

Hvilken frist har arbeidstakeren for å kreve forhandlinger?

Arbeidsgiverens plikt til å holde forhandlingsmøte

Nærmere om forhandlingene

Hvilken frist har arbeidstakeren for å gå til retten med saken?

Eksempel på oppsigelse fra arbeidstaker

Eksempel på oppsigelse pga. arbeidsgivers forhold

Eksempel på oppsigelse pga. arbeidstakers forhold

Eksempel på oppsigelse i prøvetid

Eksempel på brev fra arbeidstakeren med krav om forhandlingerAndre spørsmål ved arbeidsoppsigelse

Andre spørsmål ved arbeidsoppsigelse, innledning

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder når arbeidsgiveren sier opp?

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder når arbeidstakeren selv sier opp?

Kan partene gjøre unntak fra arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrister?

Oppsigelse i forbindelse med at bedriften blir overdratt til ny eier

Har arbeidstakeren rett til å stå i stillingen inntil saken er avgjort i rettsvesenet?

Hva skjer med arbeidstakerens stilling hvis oppsigelsen blir kjent usaklig?

Hva skal til for at arbeidstakeren ikke får komme tilbake i stillingen likevel, selv om han vinner oppsigelsessaken?

Har arbeidstakeren krav på erstatning hvis oppsigelsen blir kjent usaklig?

Må arbeidstakeren betale skatt av erstatning?

Har arbeidstakerens rett til ny stilling i bedriften dersom han er sagt opp pga. driftsinnskrenkning og det senere blir ledig stilling i bedriften?

Har arbeidstakeren krav på attest etter en oppsigelse, og hva skal i tilfelle stå i den?

Fallskjerm ved oppsigelse

Oppsigelse ved ansettelse på åremål

Hva hvis stillingen endres eller bare delvis sies opp? (endringsoppsigelse)

Særlig om oppsigelse av statsansatte (embetsmenn, tjenestemenn)Oppsigelse av husleieforhold o.l.

Hva slags husleieforhold kan sies opp?

Oppsigelsesfrister

Formaliteter og vilkår hvis leier sier opp en tidsubestemt husleieavtale

Formaliteter og vilkår hvis utleier sier opp en tidsubestemt husleieavtale

Eksempel på oppsigelsesbrev fra utleier i tidsubestemt leieforhold

Hva må leieren gjøre hvis han er uenig i oppsigelsen av en tidsubestemt leieavtale?

Hva må utleieren gjøre hvis leieren har protestert på oppsigelsen av en tidsubestemt leieavtale?

Hvilke grunner holder og hvilke ikke når utleieren sier opp et tidsubestemt husleieforhold?

Hva skjer hvis leieren lar være å flytte etter at en tidsbestemt leieavtale er gått ut?

Eksempel på flyttevarsel når tidsbestemt leieavtale er gått ut

Hva skjer med en eventuell fremleier når utleieren sier opp husleieavtalen?

Kan en andelseier i borettslag gis oppsigelse?

Kan en sameier i eierseksjonssameie gis oppsigelse?Oppsigelse av andre rettsforhold

Oppsigelse av sameieavtale

Oppsigelse av agentavtale / agenturavtale

Oppsigelse av forhandleravtale

Oppsigelse av opphavsrettslige avtaler

Oppsigelse av abonnementer og andre løpende tjenester eller ytelser
Nyttig oversikt, oppsigelse av arbeidsforhold

Skriv ut


Ethvert arbeidsforhold bygger på en arbeidsavtale.  Arbeidsmiljøloven bestemmer at arbeidsavtaler skal være skriftlige, og at de skal inneholde bestemte regler.  Om det ikke finnes noen skriftlig avtale, gjelder den muntlige avtalen.

(Arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6)

Den som vil komme ut av en avtale, må si den opp.  Skal man si opp en arbeidsavtale, må man følge bestemte regler, både om form, frister og gyldighet.

Arbeidstakeren sier selv opp stillingen sin

Les her om hvordan en arbeidstaker kan si opp stillingen sin

Hva skal til for at arbeidsgiveren skal kunne si opp en arbeidstaker?

Det skal en del til for at arbeidsgiveren skal kunne si opp en arbeidstaker.   Oppsigelsen må være saklig begrunnet.  Årsaken kan ligge hos arbeidstakeren, for eksempel at han etter arbeidsgiverens mening gjør en dårlig jobb, eller årsaken kan ligge hos arbeidsgiveren, for eksempel at virksomheten går dårlig og arbeidsgiveren av den grunn må kvitte seg med folk.

Les mer her om oppsigelse som har sin grunn i at arbeidsgiveren er misfornøyd med arbeidstakeren.

Les mer her om oppsigelse pga. forhold på arbeidsgivers side, f.eks. innskrenkning av driften.

Formregler når arbeidstakeren selv sier opp stillingen

Hvis en arbeidstaker sier opp stillingen sin, må han gjøre det skriftlig.  Utenom dette, finnes det ingen formregler som arbeidstakeren må følge.

Hvis det er arbeidsgiveren som sier opp en arbeidstaker, må arbeidsgiveren følge visse formregler.  Se nedenfor.

Drøfte mulig oppsigelse

Arbeidsgiveren må drøfte saken med arbeidstakeren før det tas endelig beslutning om oppsigelse. 
Les mer her.

Formkrav til oppsigelsen

Oppsigelsen må følge bestemte former. 
Les mer her.

Konsekvensene av brudd på formreglene

Konsekvensene av at arbeidsgiveren har gitt oppsigelse uten å følge formreglene kan du lese om her.

Frist for å kreve forhandlinger

Etter at arbeidsgiveren har gitt sin oppsigelse, kan arbeidstakeren kreve forhandlingsmøte om oppsigelsen innen en viss frist. 
Les mer her.

Forhandlingene

Forhandlingsmøtet skal gjennomføres innen en viss frist, partene kan ha med rådgiver og de må sette opp protokoll fra møtet. 

Les mer her om arbeidsgiverens plikt til å holde forhandlinger. 
Les mer her om gjennomføringen av forhandlingene.

Frist for å bringe saken inn for retten

Arbeidstakeren kan bringe saken inn for retten innen visse frister. 
Les mer her.

Eksempler på brev og meldinger i forbindelse med oppsigelse

Du finner eksempler på brev og meldinger nedenfor:

Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppsigelse fra arbeidsgiver pga. arbeidsgivers forhold

Oppsigelse fra arbeidsgiver pga. arbeidstakers forhold

Oppsigelse i prøvetid

Brev fra arbeidstaker med krav om forhandlinger


Andre spørsmål i forbindelse med oppsigelse

En oppsigelse skal være saklig begrunnet og formriktig gjennomført for å være gyldig.  I tillegg finnes det en hel del regler i tilknytning til oppsigelse.  Se nedenfor.

Oppsigelsesfrister

Oppsigelse av stilling må alltid gis med en bestemt frist.
Les mer her om oppsigelsesfristene når arbeidsgiver sier opp.
Les mer her om oppsigelsesfristene når arbeidstaker sier opp.

Kan partene gjøre unntak fra lovens oppsigelsesfrister

Partenes mulighet til å gjøre slike unntak er begrenset.
Les mer her.

Virksomhetsoverdragelse

Hvis en virksomhet skifter eier, kan det oppstå ønske om og spørsmål om oppsigelse.
Les mer her.

Rett til å stå i stillingen

Hvis en oppsagt arbeidstaker bringer saken inn for retten, oppstår spørsmålet om han kan fortsette i stillingen etter at oppsigelsesfristen er gått ut og til saken er avgjort av domstolen.
Les mer her.

Arbeidstakerens rett til å komme tilbake i stillingen

Hvis arbeidstakeren vinner rettssak om oppsigelsen, skal han normalt få stillingen tilbake.
Les mer her.
Dette gjelder likevel ikke alltid.
Les mer her.

Har arbeidstakeren krav på erstatning?

Hvis arbeidstakeren vinner saken, vil arbeidsgiveren ofte bli dømt til å betale erstatning.
Les mer her.

Skatt på erstatning

Når arbeidstakeren blir tilkjent erstatning fra arbeidstakeren i forbindelse med oppsigelse, oppstår spørsmålet om det skal betales skatt av erstatningen.
Les mer her.

Har arbeidstakeren rett til ny stilling dersom bedriften utvider virksomheten igjen?

På visse betingelser har arbeidstakeren rett til ny stilling som er ledig.
Les mer her.

Har en oppsagt arbeidstaker krav på attest?

Også en oppsagt arbeidstaker har krav på attest. 
Les mer her.

Fallskjerm

I enkelte stillinger er det aktuelt å gi fallskjerm til den som slutter.
Les mer her.

Åremål

Ved ansettelse på åremål gjelder bestemte regler for opphør av arbeidsforholdet.
Les mer her.

Endringsoppsigelse

Det kan hende at arbeidsgiveren ønsker å endre stillingen til en medarbeider så mye at stillingsinnholdet faller utenfor det som er bestemt eller forutsatt i arbeidsavtalen.  Er dette å anse som oppsigelse?
Les mer her.

Oppsigelse av statsansatte

For statsansatte (tjenestemenn og embetsmenn) gjelder bestemte oppsigelsesregler. 
Les mer her.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på

Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


Payex

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til PAYEX for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig Da det kan ta litt tid å verifisere kredittkortinformasjonen, bes du vennligst ikke lukke nettleservinduet eller gå til en annen nettside før du har fått bekreftelse på at betalingen er gjennomført, og du havner tilbake på takkesiden vår*


Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål: *
captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under
Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar.

* For at betalingen skal kunne gjennomføres, må JavaScript være satt på i nettleseren (Velg Tools -> Internet Options -> Security -> Custom Level og deretter sett Scripting -> Active scripting på eller enabled).

Advokatfirmaet DA NorJus

I advokatfirmaet DA NorJus arbeider vi mye med avtalerett og arbeidsrett. Vi kan hjelpe deg med avtalerettslige og arbeidsrettslige spørsmål, ikke minst når det gjelder oppsigelse.

Kontakt Norjus
Telefon22 55 51 80

Fax22 44 54 60

E-post

AdressePostboks 5081
Majorstuen
0301 Oslo
Besøks-adressePilestredet 75D


Andre tema-nettsteder fra Norjus:

Testamente.no
 Arveoppgjor.no